Prevederile CODUL EDUCAŢIEI AL R. M. cu privire la Educația Adulților

Prevederile CODUL EDUCAŢIEI AL R. M. cu privire la Educația Adulților

Republica Moldova

PARLAMENTUL

COD Nr. 152 din 17-07-2014

CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 24-10-2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art. 634

MODIFICAT

LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni principale semnifică:

cadru național al calificărilor – instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale ale calificărilor și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și cu societatea civilă;

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

calificare – rezultat formal al unui proces de formare, evaluare și validare, obținut în momentul în care o autoritate competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date;

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

calitatea în învăţămînt - ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale ofertanţilor acestuia, prin care sînt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate;

credit de studii – confirmare a faptului că o parte a unei calificări, constând într-un set coerent de rezultate ale învățării, a fost evaluată și validată de o autoritate competentă în conformitate cu un standard stabilit. Creditul de studii exprimă volumul de studii, bazate pe rezultatele învățării definite, și volumul de muncă asociat acestora;

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

educaţie formală - ansamblul acţiunilor didactice şi pedagogice proiectate instituţional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri şi cicluri de studii, în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp şi spaţiu;

educație nonformală – formă instituționalizată, bazată pe o proiectare curriculară, realizată prin intermediul unor activități opționale. Educația nonformală reprezintă o formă complementară, o alternativă și/sau o completare a educației formale în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții a persoanelor. Educația nonformală este o activitate voluntară de învățare și nu conduce în mod automat la certificarea competențelor dobândite;

[Art.3 noțiunea în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

educație informală – formă experiențială de învățare, desfășurată în afara sistemului de învățământ formal, care reprezintă rezultatul unor activități zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber și care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învățare. De regulă, educația informală nu este certificată, dar poate fi evaluată pentru recunoașterea și validarea competențelor în vederea accelerării progresului educațional și/sau profesional;

[Art.3 noțiunea în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

educația adulților – componentă a învățării pe tot parcursul vieții, care desemnează întregul ansamblu al proceselor educaționale organizate, indiferent de conținut, nivel și metodă, în context formal, nonformal sau informal, și se desfășoară după încheierea primei faze de educație, fără deosebire de nivelul la care a fost întreruptă formarea inițială, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și în scopul dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială;

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

formare continuă – componentă a învățării pe tot parcursul vieții, ulterioară și complementară pregătirii inițiale, realizată pe baza unor programe de durată variabilă, care are ca scop completarea, aprofundarea sau actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și/sau competențelor dobândite în timpul formării anterioare;

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

[Art.3 noțiunea ,,examen de bacalaureat profesional’’ exclusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

[Art.3 noțiunea ,,formare continuă a adulţilor’’ exclusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

formare profesională - proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă și suplimentul la diplomă conform modelului Europass, eliberate în condiţiile legii;

[Art.3 noțiunea modificată prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

învăţămînt dual - învăţămînt în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituţia de învăţămînt, iar cea practică - la întreprindere;

[Art.3 noțiunea ,,învăţămînt profesional’’ exclusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

microcalificare sau calificare parțială – set de rezultate ale învățării, obținute în cadrul unui modul/program scurt, certificate oficial conform standardelor unice de calificare și asigurare a calității, pentru un anumit nivel al Cadrului național al calificărilor. Microcalificarea/calificarea parțială care autonom nu satisface condițiile depline pentru acces în câmpul muncii și/sau continuarea studiilor poate fi îmbinată cu o calificare completă pentru activitate profesională sau poate fi combinată cu mai multe părți de calificări, pentru obținerea unei calificări complete, conform unui standard de calificare, cu eliberarea unui certificat de competență profesională (microcertificat);

[Art.3 noțiunea introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

specialitate - complex de competenţe profesionale obţinute prin instruire într-un anumit domeniu;

TITLUL VII

ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 123. Cadrul general al învăţării pe tot parcursul vieţii

(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include activităţile de învăţare realizate de o persoană pe parcursul vieţii, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională.

(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde învăţămîntul general, profesional-tehnic şi superior, precum şi educația generală a adulților, formarea profesională inițială și continuă a acestora.

[Art.123 al.(2) modificat prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(3) Programele de formare profesională, inițială și continuă în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii se supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie, în condiţiile legii.

[Art.123 al.(3) modificat prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(4) Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de organizare a unui program de formare profesională, inițială și continuă se adoptă de Ministerul Educației și Cercetării în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare sau alte agenții de evaluare a calității înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității.

[Art.123 al.(4) modificat prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(5) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de educaţie formală, nonformală şi informală.

(6) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale reprezintă un proces instituţionalizat structurat şi bazat pe o proiectare curriculară explicită.

(7) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale este învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare care nu urmează în mod explicit un curriculum.

(8) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei informale reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare.

(9) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale, care poate fi diferită ca durată, şi învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei informale depind de intenţia celui care învaţă şi nu conduc în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite.

(10) Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi informală poate fi făcută de structuri abilitate în acest sens, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

(11) În contextul educației nonformale, prestatorii de servicii educaționale pot elibera certificate de participare, care pot fi ulterior parte a dosarului de certificare a competențelor de învățare anterioară.

[Art.123 al.(11) introdus prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

Articolul 124. Modalităţi de realizare a învăţării pe tot parcursul vieţii

(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii:

a) instituţii de învăţămînt general, profesional tehnic şi superior;

b) instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de educaţie şi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate;

c) întreprinderi sau organizaţii care oferă propriilor angajaţi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate.

(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii:

a) instituţiile şi organizaţiile menţionate la alin.(1);

b) instituţii extraşcolare;

c) centre de îngrijire şi protecţie a copilului;

d) întreprinderi;

e) instituţii culturale;

f) asociaţii profesionale, culturale, sindicale;

g) organizaţii nonguvernamentale;

g1) centre educaționale comunitare de drept public sau privat;

[Art.124 al.(2), lit.g1) introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

h) alte organizaţii.

(3) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei informale se realizează prin activităţi organizate în familie, la locul de muncă, în comunitate, în reţele sociale, prin activităţi de voluntariat, sportive, culturale etc. şi poate conduce la formarea de competenţe şi calificări.

Articolul 125. Finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii

(1) Statul garantează accesul şi susţine, inclusiv financiar, învăţarea pe tot parcursul vieţii.

(2) Finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii se realizează din surse publice şi/sau private, în bază de parteneriat public-privat, prin finanţare şi cofinanţare de către angajatori, organizaţii nonguvernamentale, din fonduri nerambursabile în cadrul programelor internaţionale, precum şi prin contribuţia beneficiarilor.

Capitolul II

EDUCAȚIA ADULȚILOR

[Capitolul II, denumirea în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

Articolul 126. Organizarea educației adulților

[Art.126 denumirea în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(1) Educația adulţilor include:

[Art.126 al.(1) modificat prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

a) educaţia generală, prin care se asigură dezvoltarea generală a adulţilor sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic;

b) formarea profesională inițială, prin care se înțelege orice proces de instruire în cadrul căruia un adult care nu deține o calificare beneficiază de pregătirea corespunzătoare pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă;

[Art.126 al.(1), lit.b) în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

c) formarea profesională continuă, prin care se înțelege orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, având deja o calificare ori o profesie, își completează competențele profesionale prin aprofundarea cunoștințelor în domeniul specialității de bază sau prin deprinderea unor noi metode ori procedee aplicate în cadrul specialității respective.

[Art.126 al.(1), lit.c) introdusă prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(11) Formarea profesională a adulților se realizează inclusiv prin programe de perfecționare, recalificare, specializare și prin programe de calificare parțială (microcalificare).

[Art.126 al.(11) introdus prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(2) Statul garantează adulţilor formarea competenţelor digitale de bază, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

(3) Educația adulților se realizează în baza unui regulament aprobat de Guvern.

[Art.126 al.(3) în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

(4) Formele de organizare a educației a adulţilor sînt:

[Art.126 al.(4) modificat prin LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

Articolul 127. Finanțarea educației adulților

Educația adulților se finanțează din mijloace ale bugetului de stat, mijloace achitate de persoane fizice și juridice, din mijloace ale asociațiilor profesionale și ale patronatelor, din sponsorizări, donații, taxe pentru studii, contribuții personale, fonduri externe (proiecte) și din alte surse legale. Programele de educație a adulților care răspund unor nevoi speciale de dezvoltare locală constituie responsabilitatea autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și doi și pot fi finanțate din bugetele locale.

[Art.127 în redacția LP257 din 17.08.23, MO335-337/01.09.23 art.592; în vigoare 01.09.23]