H.G. Nr. 193 din 24-03-2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

H.G. Nr. 193 din 24-03-2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Publicat : 31-03-2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102 art. 266

MODIFICAT

HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22

 

NOTĂ:

pe tot parcursul textului: textul „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;

cuvântul „furnizori”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „prestatori”, la forma gramaticală corespunzătoare;

cuvintele calificare suplimentară” și „policalificare” se exclud prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22

În vederea realizării prevederilor art. 126 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor (se anexează).

2. Ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt sau centre de formare profesională continuă asigură desfăşurarea formării continue a adulţilor în conformitate cu Regulamentul nominalizat.

3. Furnizorii de educație a adulților vor organiza activitatea lor educațională în conformitate cu Regulamentul menționat și legislația în vigoare.

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 1424).

 

PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei                                           Corina Fusu

Ministrul muncii, protecţiei

sociale şi familiei                                             Stela Grigoraş

 

Nr. 193. Chişinău, 24 martie  2017.

 

Aprobat

 prin Hotărîrea Guvernului nr.193

din 24 martie 2017

 

REGULAMENT

cu privire la formarea continuă a adulților

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților (în continuare – Regulament) stabilește cadrul normativ privind organizarea și desfășurarea formării continue a adulților din Republica Moldova.”

[Pct.1 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

2. Formarea continuă a adulţilor include:

1) educaţia generală a adulţilor;

2) formarea profesională continuă a adulţilor.

3. Formarea profesională continuă a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinîndu-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă.

Formarea profesională continuă a adulţilor se realizează prin programe de recalificare, specializare, și perfecționare.

4. Formarea continuă a adulților în contextul învățării pe tot parcursul vieții asigură accesul continuu la știință, informație, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și a dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială.

Accesul la formarea continuă a adulților este garantat prin drepturi egale, fără discriminări pe criterii de rasă, naționalitate, origine, etnie, limbă, religie, sex, opinie politică, avere, origine socială sau orice alte criterii.

[Pct.4 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

5. Formarea continuă a adulţilor se bazează pe următoarele principii:

1) asigurarea caracterului anticipativ şi a continuităţii în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane;

2) adaptarea programelor de formare profesională la cerinţele unei societăţi în continuă dezvoltare;

3) pregătirea personalităţii în vederea adaptării optime la condiţiile de schimbare rapidă a sistemului de învăţămînt;

4) mobilizarea şi valorificarea tuturor mijloacelor de informare disponibile în limitele instituţionale şi

noninstituţionale;

5) profesionalismul.

6. Formarea continuă a adulţilor are următoarele funcţii:

1) favorizează dezvoltarea personalităţii;

2) completează educaţia de bază prin educaţie recurentă sau compensatorie;

3) crește competența profesională;

4) orientează adulţii către un nou mod de a rezolva probleme importante;

5) oferă o nouă şansă de a obţine o calificare;

6) fortifică capacităţile de utilizare a beneficiilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

7) asigură dobîndirea competenţelor şi aptitudinilor necesare pentru exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean;

8) educă, cultivă aptitudini şi interese individuale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ;

9) promovează acţiunea comunitară și personală.

7. Formarea continuă a adulţilor are scopul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii adulţilor prin:

1) completarea educaţiei de bază prin educaţie recurentă sau compensatorie;

2) organizarea ofertelor de învăţare continuă cît mai aproape de beneficiarii serviciilor de educație, în propriile lor comunităţi şi la locul de muncă, susținută de echipamente bazate pe tehnologiile informaţionale şi comunicaţii;

3) dezvoltarea culturii de investiții în formarea continuă a resurselor umane și facilitarea integrării sociale a indivizilor, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

4) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

5) recalificarea acestora ținînd cont de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificările capacităţii de muncă;

6) crearea posibilităţilor de certificare a competenţelor profesionale, funcţionale, sociale dobîndite în manieră formală, nonformală şi/sau informală;

7) dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi învăţare necesare pentru a asigura continuitatea învăţării pe tot parcursul vieţii;

8) asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a specialiştilor;

9) dezvoltarea oportunităţilor de consultare, mediere şi orientare privind posibilităţile de învăţare şi dezvoltare continuă în ţară şi peste hotare;

10)  însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

11) creşterea gradului de alfabetizare digitală, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii digitale;

12) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

8. Formarea continuă a adulţilor poate fi realizată conform Codului educației al Republicii Moldova de către prestatorii de formare continuă a adulților, care oferă servicii de educaţie generală și formare profesională continuă.

9. Prestatorii de formare a adulţilor din Republica Moldova, pentru a se supune autorizării, conform Hotărîrii Guvernului nr. 616 din 18 mai 2016 „Pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 671), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

1) să fie legal constituiţi și să respecte condițiile de onorabilitate;

2) să aibă prevăzute în statut/regulamentul de funcţionare sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;

3) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate potrivit legislaţiei în vigoare;

4) să prezinte dovada că are angajat personal didactic care deține diplome de studii superioare în domeniul de formare, cu contracte individuale de muncă;

5) să dețină programe de formare profesională continuă și să fie dotate corespunzător din punct de vedere tehnico-material.

10. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:

adulţi – persoane care au vîrsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare personală, în condiţiile legii;

beneficiari ai programelor de formare profesională – persoane (fizice și juridice) cărora, în temeiul unui contract, li se prestează servicii de instruire, în urma cărora obțin o calificare, care se atestă printr-un certificat eliberat în condițiile legii, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu posibilitatea verificării valabilității acestuia;

[Pct.10 noțiunea în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

[Pct.10 noțiunea „calificare suplimentară” exclusă prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

competențe civice – competențe care permit unui  individ implicarea în mod activ în viața civilă, bazată pe cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice, precum și pe angajarea la o participare democratică activă;

competențe funcționale – deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor într-o situație de muncă dată pe care o persoană trebuie să le dețină atunci cînd acționează într-un anumit domeniu de activitate, context de învățare sau activitate socială;

competențe personale – capacități de adoptare a unei atitudini și/sau comportament adecvat într-o situație particulară;

competențe profesionale – capacități de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii de muncă diverse pentru realizarea activităților cerute la locul de muncă la nivelul de calitate specificat în standardul ocupațional;

competențe sociale – capacități de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a demonstra toleranță, de a exprima și a înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a fi empatic;

educaţie generală a adulţilor – orice proces de educaţie formală, nonformală şi informală care asigură dezvoltarea generală a adulţilor pe tot parcursul vieţii sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic etc.;

formare profesională inițială a adulților – pregătire în scopul dobîndirii de competențe profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă;

prestatorii de formare a adulților – persoane juridice de drept public sau privat care pot presta servicii de formare continuă, cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a legislaţiei în vigoare;

învăţare pe tot parcursul vieţii – proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelînd învăţarea şi competenţele dobîndite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte nonformale şi informale;

învăţămînt la locul de muncă (ucenicie) – instruire profesională desfăşurată fără detaşare de la locul de muncă. Poate include întreg procesul de instruire sau poate fi combinată cu activităţi de formare desfăşurate în alte condiţii;

perfecţionare – pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau  competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare;

[Pct.10 noțiunea „policalificare” exclusă prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

programe de formare axate pe standarde educaţionale – planuri de formare amănunţite, structurate pe baza unui set de secvenţe logice de învăţare sau strategii flexibile de formare, care conduc la dobîndirea competenţelor menţionate în standardul educaţional;

recalificare – formare profesională continuă pentru obținerea unei noi calificări profesionale conexe meseriei/specialității formării profesionale inițiale absolvitei;

[Pct.10 noțiunea în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

specializare – obţinere de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii sau profesii.

II. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI GENERALE A ADULŢILOR

11. Educația generală a adulților este o parte a sistemului de formare continuă a adulților, prin care se înțelege orice proces de educație formală, nonformală sau informală care asigură dezvoltarea adulților pe tot parcursul vieții sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic.

[Pct.11 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

12. Obiectivul principal al educaţiei generale a adulţilor constă în sporirea nivelului de cultură generală și a activităţii social-civice a populaţiei.

13. Instituţiile de educaţie generală a adulţilor create de asociațiile obștești se înregistrează la Ministerul Justiţiei.

14. Prestatorii de formare a adulţilor pot funcţiona doar în calitate de persoane juridice.

15. Instituţiile şi organizaţiile furnizoare de servicii de educaţie generală a adulţilor îşi organizează activitatea potrivit conţinutului şi structurii necesităţilor/nevoilor curente şi de perspectivă ale populaţiei.

16. În funcție de programele pe care le realizează, prestatorii de formare continuă a adulţilor se împart în:

1) instituţii, organizaţii cu un singur profil, care realizează o programă sau mai multe programe de acelaşi profil;

2) instituţii, organizaţii cu mai multe profiluri, care realizează programe de educaţie generală cu diverse conţinuturi şi orientări.

17. Prestatorii care oferă programe de educație generală sînt instituţiile şi organizaţiile de educaţie formală de specializare și recalificare, al căror obiectiv de bază rezidă în desfăşurarea activităţilor de diseminare, difuzare şi explicare a cunoştinţelor ştiinţifice şi a altor informaţii sociale semnificative.

18. Prestatorii de educație care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice sub formă de cursuri pentru dezvoltarea competențelor generale sau funcționale sînt obligați să respecte procedura de evaluare externă realizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea autorizării provizorii sau acreditării.

19. În scopul recunoașterii naționale și al transferului de credite, prestatorii de educație eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, în concordanță cu modelele elaborate şi aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

20. Prestatorii de formare a adulţilor asigură în activitatea lor procese educaţionale corespunzătoare Cadrului european de referinţă pentru asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional.

21. Formarea continuă a adulţilor urmărește finalități educaţionale sub formă de competențe-cheie incluse în cadrul de referință din Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și stipulate în art. 11 alin. (2) din Codul educației al Republicii Moldova. Succesul pe piața muncii este determinat de diferite dimensiuni ale setului de competențe al unei persoane, combinînd competențele cognitive, socioemoționale cu competențele specifice activității/postului.

III. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A ADULŢILOR

22. Formarea profesională continuă este ulterioară formării profesionale inițiale și asigură adulților dezvoltarea competențelor profesionale deja deținute sau dobândirea de noi competențe profesionale.

[Pct.22 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

23. Prestatorii de programe de formare profesională a adulților își organizează activitatea ținând cont de necesitățile actuale și de perspectivă ale populației economic active, ale angajatorilor și ale pieței muncii, ale persoanelor aflate în căutarea unui alt loc de muncă, ale persoanelor ocupate nemijlocit în gospodăria casnică sau încadrate în sfera individuală de muncă, ale persoanelor revenite la muncă după o întrerupere îndelungată, ale militarilor prin contract și ale cetățenilor trecuți în rezervă (retragere), ale imigranților intrați în țară pentru trai permanent, ale șomerilor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu nevoi speciale și ale tuturor celor care doresc să obțină și să-și dezvolte competențele profesionale.

[Pct.23 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

24. Prestatorii de formare profesională continuă a adulților își realizează scopurile statutare în domeniul educațional prin:

1) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii sau de instituţiile specializate în formarea profesională;

2) recalificare, perfecţionare, sau specializare profesională, oferite atît de învăţămîntul profesional tehnic şi superior, cît şi de prestatorii de programe de formare profesională continuă;

3) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;

4) învăţare la locul de muncă;

5) seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere și cursuri de formare continuă la distanţă.

25. Formarea profesională continuă se realizează la meseriile (profesiile), specialităţile, specializările incluse în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova şi în nomenclatoarele respective ale meseriilor, specialităţilor şi specializărilor din Republica Moldova.

26. Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi organizate de către instituţiile și organizațiile cu activitate în domeniu, utilizîndu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia.

27. Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate se elaborează de către prestatorii de formare a adulților și se  coordonează cu ministerele de resort și Ministerul Educației și Cercetării, în baza rezultatelor evaluării externe realizate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare sau de către alte agenții de evaluare a calității înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației.

[Pct.27 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

28. Procesele curriculare în formarea profesională continuă a adulţilor se bazează pe principiul formării competenţelor profesionale elaborate în baza standardelor ocupaţionale şi a Cadrului Naţional al Calificărilor.

29. Programele de formare profesională continuă pot fi structurate pe module sau discipline sau adaptate la necesitățile individuale, astfel încît să asigure accesul egal şi nediscriminatoriu la formarea profesională conform standardelor de asigurare a calității.

IV. ORGANIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE

CONTINUE A ADULŢILOR

30. În baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le prezintă spre aprobare Guvernului.

[Pct.30 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

31. Programele de formare profesională continuă a adulților sînt organizate în instituţiile educaţionale de formare profesională continuă şi în alte tipuri de instituţii/organizații de stat ori private care sînt supuse autorizării/acreditării şi sînt abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

32. Formarea profesională continuă a adulților se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă, reglementată de Codul muncii al  Republicii Moldova.

33. Formarea profesională a adulților în vederea dobândirii unor competențe profesionale/recalificări/perfecționări/specializări se realizează în baza programelor elaborate de către prestatorii de programe de formare profesională a adulților și autorizate pentru funcționare provizorie/acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare sau de către alte agenții de evaluare a calității înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității.

[Pct.33 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

34. La înscrierea pentru programele de formare profesională continuă, beneficiarilor programelor de formare profesională li se iau în considerare disciplinele studiate anterior în instituţiile de învăţămînt superior sau profesional tehnic secundar, postsecundar sau postsecundar nonterțiar, precum şi standardul calificării în domeniul respectiv.

[Pct.34 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

35. Prestatorii de formare a adulţilor care îşi propun şi formarea continuă a persoanelor cu nevoi speciale adaptează programele și condițiile tehnice la nevoile acestor categorii de persoane.

36. Prestatorii de formare a adulţilor care organizează programe în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională întocmesc programul de formare în limba română şi în limba minorităţii naţionale sau în limba de circulaţie internaţională pentru care se solicită autorizarea.

37. Prestatorii de formare a adulţilor care organizează programe finalizate cu eliberarea certificatelor de calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.

38. Programele de formare profesională a adulților se axează pe dezvoltarea competențelor profesionale generale și specifice la meserii/specialități conform standardelor ocupaționale și standardelor de calificare elaborate în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

[Pct.38 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

39. Programele de formare profesională continuă asigură dobîndirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale sau calificările recunoscute la nivel naţional.

40. Formarea profesională continuă a adulţilor prin intermediul  cursurilor şi programelor de recalificare profesională se organizează în baza Cadrului Naţional al Calificărilor şi a standardelor de evaluare externă şi acreditare.

41. Recalificarea profesională se realizează de către instituțiile abilitate în domeniul formării profesionale continue, de către instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic secundar, postsecundar sau postsecundar nonterțiar de specialitate în corespundere cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor.

[Pct.41 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

42. Recalificarea profesională a specialiştilor cu studii superioare sau profesionale tehnice secundare, postsecundare ori postsecundare nonterțiare de specialitate pentru realizarea noilor forme de activitate profesională se efectuează în baza cerinţelor prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor faţă de anumite profesii şi funcţii.

43. Înscrierea la programele de recalificare profesională pentru obținerea unei noi calificări profesionale conexe meseriei/specialității formării profesionale inițiale absolvite se realizează în baza actului de studii ce atestă formarea profesională inițială la același nivel de studii.

[Pct.43 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

44. Formarea profesională a adulților în vederea dobândirii unor competențe profesionale/recalificări/perfecționări/specializări se realizează în baza programelor de formare profesională, elaborate și aprobate de către prestatorii de programe de formare profesională a adulților în corespundere cu prevederile metodologiilor aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării.

[Pct.44 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

45. Formarea profesională a adulților se realizează în mod distinct pe niveluri de calificare, în conformitate cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor:

1) nivelul 1 CNC și nivelul 2 CNC – prin programe de formare profesională a adulților, cu durata 90-900 ore/3-30 credite de studii;

2) nivelul 3 ISCED/CNC prin:

a) programe de formare profesională a adulților/perfecționare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii;

b) programe de recalificare profesională conexe meseriei formării profesionale inițiale absolvite, cu durata 300-900 ore/10-30 credite de studii;

3) nivelul 4 ISCED/CNC și nivelul 5 ISCED/CNC prin:

a) programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii;

b) programe de recalificare profesională conexe meseriei/specialității formării profesionale inițiale absolvite, cu durata 900-1800 ore/30-60 credite de studii;

4) nivelul 6 ISCED/CNC prin:

a) programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii;

b) programe de recalificare profesională conexe specialității formării profesionale inițiale absolvite, cu durata  1800-3600 ore/60-120 credite de studii.

[Pct.45 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

46. Persoanele care au promovat probele de evaluare finală în cadrul programelor de formare profesională a adulților/perfecționare/specializare/recalificare profesională obțin certificate de competențe profesionale/perfecționare/specializare/recalificare, eliberate de Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație conform modelului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu posibilitatea verificării valabilității acestora.

[Pct.46 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

47. Prestatorii de formare profesională a adulților eliberează:

1) certificate de competențe profesionale (cu specificarea competenței/competențelor profesionale  dobândite), pentru programe de formare profesională a adulților (nivelurile 1 CNC, 2 CNC și 3 ISCED/CNC);

2) certificate de perfecționare (nivelurile 3 ISCED/CNC, 4 ISCED/CNC, 5 ISCED/CNC și 6 ISCED/CNC);

3) certificate de specializare (nivelurile  4 ISCED/CNC, 5 ISCED/CNC și 6 ISCED/CNC);

4) certificate de recalificare pentru programe de recalificare profesională (nivelurile 3 ISCED/CNC, 4 ISCED/CNC, 5 ISCED/CNC și 6 ISCED/CNC).

[Pct.47 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

48. Deținătorii actelor de studii eliberate în cadrul formării profesionale continue a adulților au dreptul de angajare în câmpul muncii conform competențelor/calificării atribuite prin formare profesională, perfecționare, specializare, recalificare, conform Cadrului Național al Calificărilor.

[Pct.48 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

49. Durata programelor de formare profesională continuă a adulților se cuantifică în credite de studii, după cum urmează:

1)  un credit de studii reprezintă 30 de ore academice și include orele de contact direct (ore în sala de curs) cu cadrul didactic/formatorul și ore de studiu individual/activități practice realizate de beneficiar;

2)  raportul contact direct–lucrul individual/activități practice poate fi 1:1; 1:2; 1:3, în funcție de specificul programului de formare profesională și forma de învățământ;

3) creditele de studii sunt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unități de curs/modul/activități distincte din planul de învățământ și nu sunt divizibile;

4) creditele de studii măsoară cantitatea de muncă solicitată beneficiarului, timpul necesar realizării tuturor activităților din programul de formare profesională;

5)creditele de studii nu măsoară importanța, gradul de dificultate sau gradul de aprofundare/detaliere al unității de curs/modulului;

6) creditele de studii nu măsoară munca personalului didactic.

[Pct.49 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

50. În cazurile în care planurile formării profesionale continue a specialiştilor prevăd stagiere, prestatorii vor crea condiţii necesare pentru stagierea beneficiarilor programelor de formare profesională. Stagierea se realizează în scopul aplicării în practică a cunoştinţelor profesionale, a priceperilor şi deprinderilor obținute în urma pregătirii teoretice şi prevede însuşirea experienţei înaintate, formarea deprinderilor practice pentru executarea unor noi obligaţii profesionale. Stagierea specialiştilor se poate realiza atît în ţară, cît şi peste hotarele ei, la întreprinderi, organizaţii, în instituţii educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.

[Pct.50 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

51. Rezultatele formării profesionale continue, confirmate prin certificatele obținute, vor fi luate în considerare în cadrul proceselor de evaluare, atestare a cadrelor didactice și de conducere, de acordare a sporurilor de performanță, a gradelor didactice/manageriale și științifico-didactice, a titlurilor științifice.

[Pct.51 în redacția HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

52. Formarea profesională continuă a specialiştilor din rîndurile cetăţenilor străini se efectuează în baza acordurilor sau contractelor încheiate cu persoanele juridice sau fizice străine, în conformitate cu legislaţia națională și internațională în vigoare.

53. Prestatorii de formare a adulţilor trebuie să prezinte dovezi că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire și, respectiv, care au pregătirea psihopedagogică specifică educaţiei adulţilor, conform standardelor ocupaţionale.

54. Prestatorii de formare a adulţilor pot organiza programe de formare profesională finalizate cu eliberarea certificatelor de perfecţionare, specializare sau de recalificare profesională cu recunoaştere naţională numai în cazul în care au prevăzut în statut activităţi de formare profesională continuă şi sînt autorizaţi conform legislației ce reglementează modul de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor.

[Pct.54 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

55. Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării prestatorilor de formare a adulților şi a programelor oferite de aceştia se efectuează în baza metodologiei de evaluare aprobate de Guvern.

56. Programele de formare profesională continuă în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii se supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie, în condiţiile legii.

57. După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de formare continuă a adulților sînt supuse evaluării externe periodic, în vederea reacreditării, cel puţin o dată la 5 ani.

58. În cazul autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, prestatorii de formare a adulților trebuie să prezinte dovezi că realizează programele de formare profesională cu formatori care au calificarea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau limba de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.

59. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a prestatorilor de formare a adulților, a programelor de formare profesională oferite de aceştia, acreditarea, neacreditarea sau retragerea dreptului de prestare a serviciilor educaționale se adoptă de Ministerul Educației și Cercetării, în baza rezultatelor evaluării externe efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare sau de alte agenții de evaluare a calității înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității.

[Pct.59 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

591. Instituțiile de învățământ superior care au obținut acreditare pentru cel puțin un program de studii de la ciclul I – studii superioare de licență sau studii superioare integrate într-un domeniu de formare profesională – sunt în drept să organizeze programe de formare profesională continuă de maximum 600 ore/20 credite de studii în acest domeniu, după aprobarea respectivelor programe de către Senatul instituției de învățământ, fără a solicita evaluarea externă a programelor respective în vederea autorizării de funcționare provizorie.

[Pct.591 introdus prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

592. Instituțiile de învățământ profesional tehnic care au obținut acreditare pentru cel puțin un program de studii într-un domeniu de formare profesională sunt în drept să organizeze programe de formare continuă de maximum 600 ore/20 credite de studii în acest domeniu, după aprobarea respectivelor programe de către Consiliul profesoral al instituției de învățământ, fără a solicita evaluarea externă a programelor respective în vederea autorizării de funcționare provizorie.

[Pct.592 introdus prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

V. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA  FORMĂRII

CONTINUE  A ADULŢILOR

60. La finalizarea programelor de formare continuă a adulților, absolvenţii susţin probe de absolvire, care reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice specificate în programele de formare profesională continuă și primesc certificate, însoțite de cîte o anexă, prin care se constată dobîndirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii (teste, lucrări practice, examene de absolvire, susținerea tezelor de recalificare).

[Pct.60 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

61. În cazul programelor de formare a adulților structurate pe module, la finalizarea fiecărui modul, după susţinerea probelor de absolvire, se eliberează certificatul de absolvire, însoțit de o anexă, cu menţionarea competenţelor profesionale dobîndite, cuantificate în credite transferabile.

62. Auditorii care au încheiat cu succes cursurile tematice sau seminarele, conferinţele, mesele rotunde, atelierele, cursurile de perfecționare şi au susţinut probe de evaluare primesc certificate de perfecţionare.

63. Probele de absolvire se susţin în faţa unei comisii de examinare, constituite din 3 membri:

1) specialist/specialişti din afară;

2) specialist/specialiști interni;

Probele de examinare finală au caracter public.

64. Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în cadrul formării profesionale continue a adulţilor, a învățării dobîndite în contexte nonformal și informal poate fi efectuată de structuri abilitate în acest scop, potrivit actelor normative în vigoare, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

VI. FINANŢAREA FORMĂRII CONTINUE

A ADULŢILOR

65. Instituţiile şi organizaţiile care oferă programe de formare continuă a adulţilor sînt finanţate din următoarele surse:

1) mijloacele achitate de persoanele fizice şi juridice prin taxe pentru studii, fonduri externe (proiecte);

2) mijloacele asociaţiilor profesionale şi ale patronatelor;

3) mijloacele oferite din sponsorizări și donaţii;

4) veniturile din alte activităţi legale.

66. Relaţiile dintre prestatorii de formare profesională continuă (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) şi persoanele fizice şi juridice se reglementează printr-un contract de prestare a serviciilor educaţionale, în care sînt specificate drepturile şi obligaţiile părţilor, durata studiilor şi mărimea taxei de studii.

67. Prestatorii de formare profesională continuă funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfăşura activităţi economice în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova.

68. Condiţiile şi formele în care se acordă sprijin financiar din surse externe prestatorilor de formare profesională trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care Republica Moldova este parte.

VII. DISPOZIŢII SPECIALE

69. Pregătirea profesională a adulților finalizată cu eliberarea certificatelor ține de domeniul formării profesionale continue, conform prevederilor capitolulele III și IV.

[Pct.69 modificat prin HG387 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.454; în vigoare 17.06.22]

70. Parteneriatul social în domeniul formării profesionale continue este asigurat de Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective şi comitetele sectoriale pentru formare profesională.

71. Programele de formare profesională continuă a adulţilor care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament continuă pînă la finalizarea lor, iar ulterior se conformează prevederilor prezentului Regulament, adaptate și ajustate metodologiei de elaborare a programelor de formare profesională continuă aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

72. Programele de formare profesionale continuă a adulților urmează a fi modificate în funcție de cerințele pieței muncii și inovațiile din domeniu.

73. În cazul nerespectării procedurii de eliberare a certificatelor conform programelor și normelor legale, Ministerul Educației și Cercetării retrage acest drept prestatorului. Prestatorul poate obține din nou acest drept numai după ce managerul va urma un curs de formare continuă privind asigurarea calității în învățămînt  și apoi va obține o nouă autorizare provizorie/acreditare în baza evaluării externe efectuată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

74. Prestatorii de formare profesională continuă a adulţilor transmit rapoarte anuale de activitate Ministerului Educației și Cercetării și pun la dispoziţia Biroului Naţional de Statistică datele solicitate, referitoare la activităţile de formare profesională continuă a adulţilor.

75. Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Educației și Cercetării includ în programele lor de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulţilor.

76. Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări se stabilesc de Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Educației și Cercetării în baza Indexului european pentru învățare permanentă.