MANAGER TRANSPORT RUTIER MARFĂ

MANAGER TRANSPORT RUTIER MARFĂ

MANAGER TRANSPORT RUTIER MARFĂ:

Module studiate: 

1. Elemente de drept civil:

 • principalele contracte utilizate în activitățile de transport rutier, drepturile și obligațiile care decurg din acestea;
 • negocierea contractului cu valabilitate legală privind condițiile de transport;
 • analiza reclamației mandantului referitoare la daunele rezultînd din pierderile sau avariile survenite în legătură cu mărfurile în cursul transportului, fie din întîrzierea la livrare, precum și efectele acestei reclamații asupra răspunderii sale contractuale;
 • normele și obligațiile care decurg din Convenția CMR referitoare la contractul de transport internațional rutier de marfă.

2. Elemente de drept comercial:

 • condițiile și formalitățile prevăzute pentru exercitarea comerțului și obligațiile generale ale comercianților, consecințele falimentului;
 • forme de societate comercială și normele acestora de constituire și funcționare.

3. Elemente de drept social:

 • rolul și funcționarea diferitor instituții sociale care intervin în sectorul rutier;
 • obligațiile angajatorilor vizînd securitatea socială;
 • reguli aplicabile contractelor de muncă referitoare la diferitele categorii de muncitori ai întreprinderilor de transport rutier;
 • norme privind perioadele de conducere, perioadele de repaus și timpul de lucru (conform Regulamentului (CEE) nr.3821/85, Regulamentului (CE) nr.561/2006, Directivei 2002/15/CE și Directivei 2006/22/CE) și măsurile practice de aplicare a acestor dispoziții.

4. Elemente de drept fiscal:

 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de transport mărfuri;
 • taxa de circulație a vehiculelor;
 • taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul rutier de marfă, precum și la taxele de trecere și taxele de utilizare pentru folosirea anumitor infrastructuri;
 • impozite pe venit.

5. Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii:

 • dispoziții legale și practice privind utilizarea cecurilor, a cambiilor, a biletelor la ordin, a cărților de credit și a altor mijloace sau metode de plată;
 • forme de credit, sarcinile și obligațiile care decurg din acestea;
 • bilanțul și interpretarea lui;
 • cont de profit și pierderi;
 • analiza situației financiare și a rentabilității întreprinderii pe baza indicatorilor financiari;
 • elaborarea unui buget;
 • elemente ale prețului de cost al întreprinderii, calcularea lui;
 • organigrama personalului întreprinderii și organizarea planurilor de lucru etc.;
 • principiile marchetingului, ale publicității și ale relațiilor publice, inclusiv ale serviciilor de transport, ale promovării vînzărilor și ale elaborării fișierelor de clienți etc.;
 • tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere, precum și garanțiile și obligațiile care decurg din acestea;
 • aplicații electronice de transmitere de date în domeniul transportului rutier;
 • reguli referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de marfă, semnificațiile și efectele Incoterms;
 • categoriile de auxiliari ai transportului, rolul, funcțiile și statutul lor.

6. Accesul la piață:

 • reglementări profesionale pentru transporturile rutiere pentru terți, pentru locația vehiculelor industriale, pentru subcontractare, în special normele referitoare la organizarea oficială a profesiei, la accesul la aceasta, la autorizațiile transporturilor rutiere de marfă, și la control și sancțiuni;
 • reglementări referitoare la înființarea unei întreprinderi de transport rutier;
 • documentele cerute pentru executarea serviciilor de transport rutier (pentru vehicul, conducător auto și marfă);
 • reguli referitoare la organizarea pieței transporturilor de mărfuri;
 • formalități în momentul trecerii frontierelor, rolul și sfera de acțiune a documentelor T și carnetelor TIR, precum și obligațiile și responsabilitățile care decurg din utilizarea acestora.

7. Standarde tehnice și aspecte tehnice ale funcționării:

 • reguli referitoare la masa și la dimensiunile vehiculelor, precum și procedurile referitoare la transporturile excepționale care derogă de la aceste reguli;
 • alegerea în funcție de nevoile întreprinderii a vehiculelor și elementele acestora;
 • formalități referitoare la omologarea de tip, înmatricularea și inspecția tehnică a acestor vehicule;
 • măsurile care trebuie luate pentru lupta împotriva poluării aerului cu emisiile autovehiculelor, precum și a zgomotului lor;
 • planuri de mentenanță periodică a vehiculelor și a echipamentelor acestora;
 • tipurile de manevrare și încărcare, procedee și dispoziții referitoare la operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor;
 • tehnici de transport combinat rutier-feroviar;
 • aplicarea procedurilor necesare pentru respectarea normelor referitoare la transportul de mărfuri periculoase și al deșeurilor;
 • aplicarea procedurilor necesare pentru respectarea normelor privind transportul de alimente perisabile (ATP);
 • aplicarea procedurilor necesare pentru respectarea regulamentelor privind transporturile de animale vii.

8. Siguranța rutieră:

 • calificările cerute pentru conducătorii auto (permis de conducere, certificate medicale, atestări ale competenței etc.);
 • adoptarea măsurilor necesare pentru a se asigura că toți conducătorii auto respectă regulile, interdicțiile și restricțiile de circulație în vigoare;
 • elaborarea dispozițiilor destinate conducătorilor auto privind verificarea normelor de siguranță referitoare la starea materialului de transport și a echipamentului său și a încărcăturii și la conducerea preventivă;
 • instaurarea procedurilor de conduită în caz de accident și aplicarea procedurilor corespunzătoare pentru a evita repetarea accidentelor sau a încălcărilor grave;
 • aplicarea procedurilor necesare pentru arimarea în siguranță a mărfii și tehnicile corespunzătoare.

Durata formării:

   • Inițială - 60 - ore;
   • Continuă/periodică - 30 - ore.

Actele necesare pentru înscrierea la Programul de formare profesională conform,

CODULUI TRANSPORTURILOR RUTIERE”  Nr. 150 din 17.07.2014

ARTICOLUL. 43.

(7) Candidatul pentru funcţia de manager de transport rutier care face dovada deţinerii unei diplome de studii superioare în domeniul transporturilor rutiere este scutit de necesitatea frecventării cursului de calificare iniţială şi periodică. În termen de pînă la 3 ani după absolvirea studiilor superioare de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, certificatul de competență profesională se eliberează de către Agenție fără frecventarea cursurilor de calificare inițială și fără susținerea examenului. În acest caz, solicitantul va prezenta Agenției copia buletinului de identitate și copia diplomei de studii.

(71) Examinarea sub formă de test-grilă a persoanelor menționate la alin. (7) poate avea loc la oricare dintre centrele de instruire, perfecționare și atestare profesională acreditate și înregistrate, în baza cererii candidatului.

(8) Testele-grilă, elaborate şi aprobate de centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională în baza programelor de instruire, se consideră promovate în cazul obţinerii a cel puţin 75% din punctajul maxim.

(9) În caz de nepromovare a testului-grilă, managerul de transport rutier sau conducătorul auto are dreptul la o nouă testare în cel mult 14 zile.

(10) După un al doilea test nepromovat, managerul de transport rutier sau conducătorul auto poate solicita o nouă testare numai după frecventarea unui nou curs de instruire profesională.

(12) Candidaţii pentru funcţia de manager în domeniul transporturilor rutiere sînt admişi la susţinerea testului-grilă sau la instruirea profesională, după caz, dacă dispun de:

a) diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, cu specializarea în domeniul tehnic auto;

b) adeverinţa medicală (F 086/e) şi concluzia consultativă narcologică, valabile.

Art. 45. – (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 43.  (11) Certificatul de competenţă profesională se reţine de către inspectorii Agenţiei şi se anulează dacă conducătorul auto a săvîrşit în decurs de 12 luni consecutive mai mult de 5 contravenţii ce vizează domeniul transporturilor rutiere.

Suplimentar:

 1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare); 
 2. Certificat de schimb a numelui (după caz);
 3. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele formabilului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz);

Notă: Pentru a fi înscris la programul pe formare continuă este nevoie de prezentat certificatul de competență profesional pe care îl dețineți valabil sau expirat!

 Перечень документов необходимых предоставить для регистрации на курсы

 1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Сертификат об изменении фамилии (по случаю);
 3. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 4. Медицинская справка, форма 086/e и наркологическое консультативное заключение;
 5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю).

Formarea se desfășoară în limba: Română
e-mail 
tel: +373 60158207